Fråga 1 : Vad är vårt enda hopp i liv och död?

Att vi inte tillhör oss själva utan att vi, med kropp och själ, både i liv och död, tillhör Gud och vår Frälsare Jesus Kristus.

(Övers. anm. Barnens svar finns angivna i färg.)

Rom 14:7-8

Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.

(Bibelcitat är hämtade från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.)

Fråga 2 : Vad är Gud?

Gud är skaparen av, och den som uppehåller, alla och allting. Han är evig, oändlig, och oföränderlig i sin makt och perfektion, godhet och ära, visdom, rättfärdighet och sanning. Ingenting händer förutom genom honom och på grund av hans vilja.

Ps 86:8-10, 15

Herre, ingen är dig lik bland gudarna, inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort skall komma och tillbe inför dig, HERRE, de skall ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud…. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.

Fråga 3 : Hur många personer är det i Gud?

Det är tre personer i den ende sanne och levande Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande. De är av samma väsen, lika i makt och ära.

2 Kor 13:13

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Fråga 4 : Hur och varför skapade Gud oss?

Gud skapade oss som man och kvinna efter sin egen avbild för att vi ska känna, älska, leva med och ära honom. Och det är rätt att vi som blev skapade av Gud ska leva till hans ära.

1 Mos 1:27

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Fråga 5 : Vad skapade Gud mer?

Gud skapade allting genom sitt mäktiga Ord, och se allt i hans skapelse var mycket gott. Allt blomstrade under hans kärleksfulla styre.

1 Mos 1:31

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.

Fråga 6 : Hur kan vi ära Gud?

Vi ärar Gud genom att njuta av honom, älska honom, lita på honom, och genom att följa hans vilja, bud och lag.

5 Mos 11:1

Du skall älska HERREN, din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.

Fråga 7 : Vad kräver Guds lag?

Personlig, fullkomlig och ständig lydnad; att vi älskar Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft och att vi älskar vår nästa som oss själva. Vi ska aldrig göra det Gud förbjuder och vi ska alltid göra det som Gud befaller.

Matt 22:37-40

Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Fråga 8 : Hur är Guds lag som den ges i de tio budorden?

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden – du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Hedra din far och din mor. Du skall inte mörda. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte bära falskt vittnesbörd. Du skall inte ha begär.

(Övers. anm. I den engelskspråkiga världen har man ofta en annan uppdelning av budorden än vad vi är vana vid i Sverige där man följer den Romersk-katolska indelningen som finns bevarad i den Lutherska teologin. Skillnaden är att man inom katolsk teologi inte ser: ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild” som ett separat bud och istället delat in ”Du skall inte ha begär” i två olika bud.)

2 Mos 20:3; 5 Mos 5:7

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.