Fråga 4 : Hur och varför skapade Gud oss?

Gud skapade oss som man och kvinna efter sin egen avbild för att vi ska känna, älska, leva med och ära honom. Och det är rätt att vi som blev skapade av Gud ska leva till hans ära.

1 Mos 1:27

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Fråga 32 : Vad menas med rättfärdiggörelse och helgelse?

Rättfärdiggörelse är vår tillräknade rättfärdighet inför Gud, gjord möjlig genom Kristi död och uppståndelse för oss. Helgelse är vårt gradvisa, växande i rättfärdighet, möjliggjord genom den helige Andes arbete i oss.

1 Petr 1:1-2

Till de utvalda…Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

Fråga 38 : Vad är bön?

Bön är att tömma ut våra hjärtan inför Gud i tillbedjan, vädjan, syndabekännelse och tacksägelse.

Ps 62:9

Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom.
Gud är vår tillflykt.