Fråga 1 : Vad är vårt enda hopp i liv och död?

Att vi inte tillhör oss själva utan att vi, med kropp och själ, både i liv och död, tillhör Gud och vår Frälsare Jesus Kristus.

(Övers. anm. Barnens svar finns angivna i färg.)

Rom 14:7-8

Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.

(Bibelcitat är hämtade från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.)

Fråga 10 : Vad kräver Gud i de fjärde och femte buden?

Det fjärde, att vi på sabbatsdagen* tillbringar tid för att offentligt och enskilt tillbe Gud, att vi vilar från rutinartat arbete, att vi tjänar Herren och andra, och på det sättet gör oss förväntansfulla inför den eviga Sabbaten. Det femte, att vi älskar och hedrar vår far och vår mor, och underordnar oss deras gudfruktiga fostran och vägledning.

*(Övers anm. Vissa ser sabbatsdagen som uppfylld i Kristus. Se Kolosserbrevet 2:16-17)

3 Mos 19:3

Var och en av er skall vörda sin mor och sin far. Mina sabbater skall ni hålla. Jag är HERREN, er Gud.

Fråga 17 : Vad är avgudadyrkan?

Avgudadyrkan är att för vårt hopp, glädje, betydelse och trygghet, förtrösta på skapade ting istället för på Skaparen.

Rom 1:21, 25

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan…. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen

Fråga 27 : Är alla människor, precis som de blev förlorade genom Adam, räddade genom Kristus?

Nej, bara de som är utvalda av Gud och förenade med Kristus genom tro. Ändå visar Gud i sin barmhärtighet allmän nåd även till dem som inte är utvalda, genom att hålla tillbaka syndens verkan och genom att möjliggöra mänsklig kreativitet för människans välbefinnande.

Rom 5:17

Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.

Fråga 33 : Ska de som har tro på Kristus söka sin frälsning genom deras egna gärningar, eller någon annanstans?

Nej, det ska de inte, därför att allting som är nödvändigt för frälsning finns i Kristus. Att söka frälsning genom goda gärningar är att förneka att Kristus är den ende Återlösaren och Frälsaren.

Gal 2:16

Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Fråga 43 : Vad är sakrament eller förordningar?

Sakramenten, eller förordningarna, är av Gud givna och av Kristus instiftade. Dessa två är dopet och Herrens måltid, som är synliga tecken och sigill på att vi är sammanbundna som en trosgemenskap genom Jesu död och uppståndelse. Genom vårt användande av dem förklarar och förseglar den helige Ande evangeliets löften mer fullständigt i oss.

Rom 6:4; Luk 22:19-20

Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet….

Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Fråga 52 : Vad innebär det hopp som det eviga livet har i förvar åt oss?

 

Det påminner oss om att den nuvarande fallna världen inte är allt som finns, att vi snart kommer att leva med och njuta av Gud för all evighet i den nya staden, i den nya himmeln och den nya jorden, där ska vi vara helt och för evigt fria från all synd och vi kommer att få förnyade uppståndelsekroppar i en förnyad, återställd skapelse.

Upp 21:1-4
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.