Fråga 19 : Finns det något sätt att fly undan straff och att bli förd tillbaka till en rätt relation med Gud?

Ja, för att tillfredsställa sin rättfärdighet, så försonar Gud sig själv med oss, av ren barmhärtighet och befriar oss från synd och syndens straff, genom en Återlösare.

(Övers. anm.

  • Försoning [eng. reconciliation] innebär en förändring i en relation så att fiendskap ersätts av fred och god gemenskap. En synonym är att återförena.
  • En mer specifik betydelse [eng. atonement] är försoning mellan Gud och människan genom Jesu Kristi offerdöd. Kristus tar syndarnas plats och bär på korset det rättvisa straff som vi förtjänar på grund av våra överträdelser.
  • Återlösning [eng. redemption] är att friköpa genom att betala en lösen. I antiken gav det bilden av att friköpa en slav från sitt slaveri. Här är lösensumman Herren Jesus Kristus offerdöd och sonande blod. Kristus gav sitt liv till lösen och löser oss fria från syndens och dödens slaveri. Därför är Jesus Kristus Återlösaren och Frälsaren.)

Jes 53:10-11

Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.