Fråga 9 : Vad kräver Gud i de första, andra och tredje buden?

Det första, att vi känner och förtröstar på Gud som den ende sanne och levande Guden. Det andra, att vi undviker all avgudadyrkan och inte tillber Gud på olämpligt sätt. Det tredje, att vi behandlar Guds namn med fruktan och vördnad, och att vi också ärar hans Ord och verk.

5 Mos 6:13-14

HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du avlägga din ed. Ni skall inte följa andra gudar, någon gud som dyrkas av de folk som bor runt omkring er

Fråga 10 : Vad kräver Gud i de fjärde och femte buden?

Det fjärde, att vi på sabbatsdagen* tillbringar tid för att offentligt och enskilt tillbe Gud, att vi vilar från rutinartat arbete, att vi tjänar Herren och andra, och på det sättet gör oss förväntansfulla inför den eviga Sabbaten. Det femte, att vi älskar och hedrar vår far och vår mor, och underordnar oss deras gudfruktiga fostran och vägledning.

*(Övers anm. Vissa ser sabbatsdagen som uppfylld i Kristus. Se Kolosserbrevet 2:16-17)

3 Mos 19:3

Var och en av er skall vörda sin mor och sin far. Mina sabbater skall ni hålla. Jag är HERREN, er Gud.

Fråga 11 : Vad kräver Gud i de sjätte, sjunde och åttonde buden?

Det sjätte, att vi inte skadar, eller hatar, eller är fientliga mot vår nästa, men istället är tålmodiga och fredliga, och strävar efter att vara kärleksfulla även mot våra fiender. Det sjunde, att vi avstår från sexuell omoral och lever rent och troget, oavsett om det är i äktenskapet eller som singel. Att vi undviker orena handlingar, blickar, tankar och lustar och vad som helst som kan leda till dem. Det åttonde, att vi inte utan tillåtelse tar det som tillhör någon annan, inte heller undanhåller något gott från någon som vi kan göra gott mot.

Rom 13:9

Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv.

Fråga 12 : Vad kräver Gud i de nionde och tionde buden?

Det nionde, att vi inte ljuger eller luras, men att vi talar sanning i kärlek. Det tionde att vi är nöjda och belåtna, och inte är avundsjuka på någon eller ogillar något Gud har gett oss eller dem.

Jak 2:8

Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt.

Fråga 13 : Kan någon följa Guds lag fullkomligt?

Sedan syndafallet har ingen vanlig människa klarat att följa lagen fullkomligt, utan vi bryter genomgående mot lagen i tankar, ord och gärningar.

Rom 3:10-12

Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

Fråga 14 : Skapade Gud oss utan förmåga att kunna hålla hans lag?

Nej, men på grund av våra första föräldrars, Adam och Evas, olydnad, så har hela skapelsen fallit; så är vi alla födda i synd och skuld, fördärvade i vår natur och utan förmåga att kunna följa Guds lag.

Rom 5:12

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Fråga 15 : Eftersom ingen kan hålla lagen, vad är då dess syfte?

Så att vi kan lära känna Guds heliga natur och vilja, och våra hjärtans syndfulla natur och olydnad; och därigenom vårt behov av en Frälsare. Lagen lär och uppmanar oss också att leva ett liv värdigt vår Frälsare.

Rom 3:20

Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

Fråga 16 : Vad är synd?

Synd är att förkasta eller ignorera Gud i den värld han har skapat, att göra uppror mot honom genom att leva utan bry sig om honom, att inte vara eller göra det han begär i sin lag – vilket resulterar i vår död och hela skapelsens sönderfall.

1 John 3:4

Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.