Fråga 17 : Vad är avgudadyrkan?

Avgudadyrkan är att för vårt hopp, glädje, betydelse och trygghet, förtrösta på skapade ting istället för på Skaparen.

Rom 1:21, 25

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan…. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen

Fråga 18 : Kommer Gud låta vår olydnad och avgudadyrkan att gå ostraffad?

Nej, varje synd är mot Guds suveränitet*, helighet och godhet, och mot hans rättfärdiga lag, och Gud är rättfärdigt arg över våra synder och kommer att straffa dem i hans rättvisa dom både i detta livet, och i det liv som ska komma.

*(Övers. anm. Guds suveränitet innebär att Gud regerar och har allt i sin hand. Gud har den högsta makten och är inte bunden, eller begränsad, av människors påbud. Ps 135:6 ”HERREN gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup”. 1 Tim 3:15 ”[Den] ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre”. Ef 1:11 ”[Han] som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.”)

Ef 5:5-6

Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

Fråga 19 : Finns det något sätt att fly undan straff och att bli förd tillbaka till en rätt relation med Gud?

Ja, för att tillfredsställa sin rättfärdighet, så försonar Gud sig själv med oss, av ren barmhärtighet och befriar oss från synd och syndens straff, genom en Återlösare.

(Övers. anm.

  • Försoning [eng. reconciliation] innebär en förändring i en relation så att fiendskap ersätts av fred och god gemenskap. En synonym är att återförena.
  • En mer specifik betydelse [eng. atonement] är försoning mellan Gud och människan genom Jesu Kristi offerdöd. Kristus tar syndarnas plats och bär på korset det rättvisa straff som vi förtjänar på grund av våra överträdelser.
  • Återlösning [eng. redemption] är att friköpa genom att betala en lösen. I antiken gav det bilden av att friköpa en slav från sitt slaveri. Här är lösensumman Herren Jesus Kristus offerdöd och sonande blod. Kristus gav sitt liv till lösen och löser oss fria från syndens och dödens slaveri. Därför är Jesus Kristus Återlösaren och Frälsaren.)

Jes 53:10-11

Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

Fråga 20 : Vem är Återlösaren?

Den ende Återlösaren är Herren Jesus Kristus, Guds evige Son, i vilken Gud blev människa och själv bar straffet för synden.

1 Tim 2:5

Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus

Fråga 21 : Vilken sorts Återlösare behövs för att föra oss tillbaka till Gud?

Någon som är sann människa och sann Gud.

Jes 9:6

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Fråga 22 : Varför måste Återlösaren vara sann människa?

Därför att han i sin mänskliga natur istället för oss kan lyda hela lagen fullkomligt och ta på sig straffet för människans synd. I sin mänskliga natur så kan han också visa medlidande med våra svagheter.

Hebr 2:17

Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.

Fråga 23 : Varför måste Återlösaren vara sann Gud?

Därför det är igenom hans gudomliga natur som hans lydnad och lidande skulle bli fullkomliga och verksamma. Och också så att han kan bära den rättfärdiga vrede Gud har mot synden och ändå övervinna döden.

Apg 2:24

Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.

Fråga 24 : Varför var det nödvändigt för Kristus, Återlösaren, att dö?

Syndens straff är döden, det är därför Kristus dog villigt i vårt ställe för att rädda oss från syndens makt och straff och föra oss tillbaka till Gud. Genom sin ställföreträdande sonande död, är det han som ensam friköper oss från helvetet och vinner för oss syndernas förlåtelse, rättfärdighet och evigt liv.

*(Övers. anm. Att sona [eng. atone] innebär att gottgöra, att ersätta någon för en skada.)

Kol 1:21-22

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga